Soortenlijst Elbe-excursie 20-24 mei 2009
totaal: 140

Terug naar het reisverslag Duitsland: Elbe - das Sperbergrasmückenerlebnis 2009

Fuut
Dodaars
Aalscholver
Blauwe Reiger
Ooievaar
Zwarte Ooievaar
Knobbelzwaan
Rietgans
Taigarietgans
Grauwe Gans
Bergeend
Nijlgans
Krakeend
Wilde Eend
Zomertaling
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Wespendief
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Zeearend
Bruine Kiekendief
Sperwer
Buizerd
Visarend
Schreeuwarend
Torenvalk
Boomvalk
Fazant
Waterral
Kwartel
Kwartelkoning
Meerkoet
Kraanvogel
Scholekster
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Kievit
Watersnip
Regenwulp
Wulp
Groenpootruiter
Oeverloper
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw
Drieteenmeeuw
Holenduif
Houtduif
Postduif
Turkse Tortel
Koekoek
Bosuil
Ransuil
Nachtzwaluw
IJsvogel
Draaihals
Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Middelste Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Graspieper
Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Tapuit
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Grote Lijster
Sprinkhaanzanger
Krekelzanger
Snor
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grote Karekiet
Spotvogel
Braamsluiper
Grasmus
Sperwergrasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Fluiter
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaantje
Vuurgoudhaantje

Grauwe Vliegenvanger
Staartmees
Buidelmees
Glanskop
Matkop
Kuifmees
Zwarte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Wielewaal
Grauwe Klauwier
Klapekster
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Bonte Kraai
Raaf
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Europese Kanarie
Groenling
Putter
Kneu
Barmsijs
Appelvink
Geelgors
Ortolaan
Rietgors
Grauwe Gors
Gierzwaluw