________________

20 december 2003
________________

Via deze link wordt u de komende tijd dagelijks/wekelijks op de hoogte gehouden van de werkzaamheden mbt de herinrichting van het Noorderplantsoen.
________________

15 november 2003
________________

Deze week werd bekend dat de watertoren aan de Noorderbinnensingel binnenkort vermoedelijk wordt omgebouwd tot horecagelegenheid. De gemeente is hierover aan het onderhandelen met een aannemer.

De toren werd in 1908 gebouwd door de firma A. Wilke & Co uit Braunschweig naar een ontwerp van het Bremer ingenieursbureau Francke.
Hij is 45 meter hoog en het waterreservoir heeft een inhoud van 1 miljoen liter water.
In 1977 is de watertoren definitief buiten gebruik gesteld.

In Nederland zijn er nogal wat watertorens. Ze zijn vrijwel allemaal afgeserveerd. Ongeveer 40 exemplaren in den lande hebben al een nieuwe bestemming gekregen als woon- of bedrijfsruimte.
De Nederlandse Watertoren Stichting kent een tweejaarlijkse Watertorenprijs t.w.v. 1000 euro toe aan mensen die hun watertoren op de meest originele manier een nieuwe leuke bestemming weten te geven.

Tien jaar geleden is voor de toren aan de Noorderbinnensingel een prijsvraag uitgeschreven om ideeŽn te genereren om er iets leuks van te maken. De winnaar mocht het gebouw hebben voor een gulden, maar de ingezonden ideeŽn bleken onuitvoerbaar.

Maar binnenkort kunnen wij dus hoog boven de grond een kopje koffie drinken met uitzicht op het Noorderplantsoen. Daarbij kunnen wij meteen toezicht houden op die ene kudde ganzen. Dat de gemeente die niet stiekem weghaalt.

________________

11 november 2003
________________

Schoon de winter in!

De blaadjes vallen, al zijn er veel die kleurrijk stand houden. Ik ga ervan uit dat veel blad is gevallen en afgevoerd op zaterdag 29 november, zodat we dan weer eens lekker kunnen....

schoonmaken in het plantsoen!

Ik zorg weer voor knijpers, zakken, koffie en bekers en ik zal 'Jantje' vragen of de oogst weer in zijn bedrijfscontainer mag. Om 11.00 uur tref je het blauwe Combo'tje met de benodigdheden weer aan naast 'Jantje'.
Bij mijn laatste inspectietocht heb ik niet heel veel vuil aangetroffen, maar niettemin genoeg voor een bevredigende inzameling.

In de aanhef zie je wie dit bericht hebben ontvangen. Mail het rustig door naar vrienden en kennissen in de buurten rondom het plantsoen.

Vriendelijk verzoek: mail me even (dykscho@bart.nl) of je komt. Dan kan ik bij benadering schatten hoeveel koffie er moet zijn, en hoeveel knijpers.

Met vriendelijke groet,

Gerard van Dijk
06-20453132

________________

22 september 2003
________________

Van: T. Podt, ROEZ Groningen
Onderwerp: fonteinvijver schoon

Ter informatie:

Op zaterdag 19 september hebben acht leden van duikvereniging Hydrofiel de centrale vijver in het Noorderplantsoen schoongemaakt. Ze doken zwerfvuil op en kwamen onder meer meer een skeeler, een antieke pijpenkop, een autoband en tientallen bierglazen van het Noorderzonfestival tegen. Daarnaast hebben de duikers een enorme hoeveelheid groenalg en waterplanten weggehaald.

De schoonmaakactie werd door een groot aantal belangstellenden gevolgd. Deze konden bij een informatiekraam vragen stellen aan vrijwilligers van de duikverening. Wout Veldstra (Stadsecoloog) was daar ook aanwezig om te vertellen over het gemeentelijk Waterplan en de aanpak van de vijvers in het Noorderplantsoen. De vereniging heeft aangegeven in de toekomst wel vaker te willen meedoen aan een schoonmaakactie. Duikvereniging Hydrofiel wil de vijver graag adopteren', vertelt Wout Veldstra, dan maken ze de leden af en toe de vijver schoon en als tegenprestatie mogen ze eens in de zoveel tijd een duik maken in het heldere vijverwater. We bekijken in overleg met Stadsbeheer of dit verzoek gehonoreerd kan worden.

________________

25 augustus 2003
________________

Aan de bewoners van Oranjesingel, Grachtstraat en Noorderbuitensingel
Datum 25 augustus 2003 Bijlage(n) - Kenmerk RO
Informatie P. den Ouden Tel. (050) 367 81 23 Fax (050) 367 83 91
Onderwerp Werkzaamheden Noorderplantsoen

Bezoekadres
Gedempte Zuiderdiep 98

Postadres
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Geachte heer/mevrouw,

De uitvoering van de vierde en laatste fase herinrichting Noorderplantsoen (in combinatie met sanering riooloverstorten van de vijvers) start direct na Noorderzon en zal als alles goed verloopt tot medio december duren (week 50).

Risico*s voor woningen in de omgeving worden niet verwacht. Om eventuele problemen achteraf te voorkomen hebben wij vantevoren de bouwkundige staat van deze woningen schriftelijk laten vastleggen door het onafhankelijke adviesburo Hanselman. Het betreft woningen aan de Noorderbuitensingel, Moessstraat, Grachtstraat, Noorderdwarsstraat, Kerklaan en de Verlengde Grachtstraat

In de eerste week van september starten wij met werkzaamheden in en rond de grachten van het Noorderplantsoen. Vijver 3 (Grachtstraat) wordt leegepompt om daar zgn. bergingszakken aan te brengen. Deze dienen tijdens extreme regenval als tijdelijke extra capaciteit voor het riool.

In het kader van de herinrichting van het Noorderplantsoen zullen, daar waar het kan, natuurvriendelijke oevers met oeverbeplanting aangebracht worden. De beschoeiing zal verbeterd worden en de kop van de vijver bij de Moesstraat zal vergroot worden (nog niet uitgevoerd in het kader van de 3e fase). De werkzaamheden zijn aansluitend aan bovenstaande werkzaamheden.

Tevens zal in het kader van het project *Stedelijke Watermolen* een circulatie van water uit de vijvers naar een deel van Oosterhamrikkanaal aangebracht worden dor middel van een nog aan te leggen persleiding bij de hoek Wilhelminakade/Oranjesingel. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in de vijvers voor de lange termijn..

In verband met de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden bestaat de mogelijkheid dat u enige hinder of geluidsoverlast ondervindt. Deze hinder zal voornamelijk bestaan uit het tijdelijk afsluiten van bepaalde stukken straat en het tijdelijk wijzigen van eenrichtingsverkeer. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken en zult u tijdig op de hoogte gebracht worden van wanneer tot wanneer verkeerssituates gewijzigd worden.

De firma Zuidema uit Hoogeveen voert de werkzaamheden uit. Namens de gemeente begeleiden de heren P. den Ouden en H. Bolt het werk. Met hen kunt u contact opnemen als u vragen heeft of als u problemen verwacht in verband met de geplande werkzaamheden. Zij zijn bereikbaar via het secretariaat van de afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen (IGG), telefoonnummer (050) 367 81 23.
Tevens zullen zij iedere dinsdagmorgen en donderdagmorgen tussen 8.00 en 9.00 in de directiekeet ter plaatse aanwezig zijn om eventuele vragen van omwonenden te beantwoorden.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,
namens Burgemeester en Wethouders,
de algemeen directeur,
namens deze,
de teamleider,

H. Bosch

________________

16 augustus 2003
________________

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een 42-jarige man uit Eelde in het plant-
soen boomstammetjes in de brand gestoken. Dit hout lag achter het bankje dat uitziet op de fontein van Lugthart.

Het vuur is door de brand-
weer geblust, de man is aangehouden.

Om het vuur te bestrijden heeft de brandweer de voet van de oude lindeboom die er vlak naast staat moeten uithakken. De boom is gedeeltelijk verbrand en onherstelbaar beschadigd.

_____________________________________________